Background Image

Úhrada nákladov

Na základe  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava, schváleného mestským zastupiteľstvom 13.12.2022, s účinnosťou od 1. 1. 2023 príspevok stanovený nasledovne:

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne:

a) na individuálne prípravné štúdium 7,50,- €
b) na skupinové prípravné štúdium 6,50,-€
c) na individuálne základné štúdium 10,50,- €
d) na skupinové základné štúdium 9,50,- €
 
2) V prípade, že žiak navštevuje viac ako jedenkrát individuálne alebo skupinové vyučovanie, zákonný zástupca žiaka prispieva mesačne sumou:
a) v individuálnom vyučovaní - 13,50,-€
b) v skupinovom vyučovaní - 11,50,-€
 
 
3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umelecej škole prispieva plnoletá fyzická osoba mesačne:
a) na individuálne štúdium pre dospelých -študujúcich 11,50,- €
b) na skupinové štúdium pre dospelých - študujúcich 9,50- €
c) na individuálne štúdium pre dospelých – pracujúcich 30- €
d) na skupinové štúdium pre dospelých - pracujúcich 25,-€

 

4) V prípade. že zákonný zástupca resp. dospelá osoba do 25 rokov bez vlastného príjmu neodovzdal ZUŠ čestné prehlásenie pre zber údajov do štatistického výkazu k 15.9. a žiak/dospelá osoba je zaradený/á u iného poskytovateľa umeleckého vzdelania, zákonný zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou:

a) v individuálnom vyučovaní - 25,-€

b) v skupinovom vyučovaní - 20,-€

 

5) Príspevok sa uhrádza naraz za mesiace september - december do 31. 10. príslušného kalendárneho roka a za ,mesiace január - jún do 28.02. príslušného kalendárneho roka a to bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu je možné požiadať zriaďovateľa o rozdelenie úhrady príspevku na mesačné alebo iné dohodnuté čiastkové splátky.

 

Výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom (tzv. školného) určuje zriaďovateľ všeobecno-záväzným nariadením.

 

6) Príspevok v základnej umeleckej škole sa znižuje o 50% za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada zriaďovateľa základnej umeleckej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.