Background Image

Kritériá - Tanečný odbor

·         skúška spočíva v preskúšaní dieťaťa v troch základných oblastiach – rytmickej, predispozičnej a pohybovej:

     rytmické schopnosti:

     zopakovanie jednoduchého rytmického motívu spevom – slabikou, potleskom, dupaním za striedania oboch nôh, nakoniec vedieť zapojiť všetky zložky; sledujeme rytmickú pamäť a koordináciu všetkých častí tela do hudby

     kráčanie alebo beh po kruhu na hudbu, ktorá určuje tempo; sledujeme schopnosť vytvoriť daný útvar, dodržanie odstupu medzi deťmi, reakcie na zmeny rytmu – zrýchlenie, spomalenie

     spev ľudovej piesne podľa vlastného výberu

     predispozície:

     zopakovanie jednoduchého strečingového cvičenia – predklon k dolným končatinám s vystretými kolenami v sede aj v stoji, predklon s vystretými kolenami s rovným chrbtom ( sviečka, mostík atď.. ) – sledujeme elasticitu šliach

     ľah na chrbte s pokrčenými kolenami, ktoré postupne klesajú na zem, smerom od seba, pričom je dôležité udržať krížovú oblasť na podložke – sledujeme prirodzené vytočenie bedrových kĺbov, dôležité predovšetkým k správnemu zvládnutiu klasického tanca

     pohybové znázornenie zvieratiek (žabka, medveď, myš atď.), rozprávkových postáv, prírodných javov (víla, babka, vietor, vločka atď...) – sledujeme fantáziu, kreativitu, iniciatívu v tanci, skupinovú prácu, vytrvalosť, sústredenosť, koordináciu pohybu

     pohybové schopnosti

     zopakovať jednoduché tanečné motívy ľudového, moderného, klasického a spoločenského  tanca, rotáciu - sledujeme koordináciu  všetkých častí tela pri vykonávaní daného motívu, pohyb do hudobného sprievodu

 

     tanečná improvizácia (môže byť s predmetom šatka, lopta atď...) na rôzne štýly hudobného sprievodu, pohyb na hru staccato, legato, modernú hudbu – sledujeme schopnosť prispôsobiť pohyb charakteru hudby, tempu hry, ako aj štýlu, schopnosť bez zábran vymýšľať pohyb v danom čase, na danom mieste, pred ostatnými deťmi