Background Image

Kritériá - Hudobný odbor

     skúška spočíva v preskúšaní dieťaťa v troch základných oblastiach – spevácko-intonačnej, rytmickej a sluchovej:

·         spevácko-intonačná časť - spev dvoch piesní (spravidla aspoň jednej ľudovej piesne) – hodnotí sa schopnosť intonovať, sleduje sa výslovnosť, práca s dychom, muzikálne cítenie, prípadné rečové vady a pod.

·         rytmická časť - opakovanie jednoduchého rytmického modelu podľa učiteľa, obvykle v rozsahu dvoch taktov, pričom rytmické modely obsahujú jednoduchú zvláštnosť - bodkovaný rytmus, triolu, šestnástinový model a pod. – hodnotí sa rytmické cítenie, hudobná pamäť a schopnosť pohotovo reagovať

·         sluchová časť - rozlíšenie výšky zahraného tónu a jeho správne zaradenie (vysoký, nízky, stredný register), jeho zaintonovanie, pokiaľ spadá do hlasového rozsahu dieťaťa a rozlíšenie počtu súčasne znejúcich tónov (1 – 2 tóny)  – hodnotí sa schopnosť sluchovej orientácie

 

·         prihliada sa tiež na fyzické dispozície dieťaťa – stavba rúk, ústnej dutiny, pier, chrupu a pod. a najmä na jeho vlastný záujem o vybraný nástroj/predmet; v prípade, kedy sú spevácke a intonačné schopnosti slabšie, ale rytmické a sluchové schopnosti sa javia dostatočné, zohľadní sa táto skutočnosť pri odporučení vhodného nástroja (nástroje s pevným ladením – klavír, akordeón, gitara, keyboard)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.