Background Image

Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky vyhlasuje v riadnom termíne riaditeľka školy -  spravidla v rozpätí od 1. apríla do 15. júna - a v jednom dodatočnom septembrovom termíne, najneskôr do 10. septembra.

Prijímacie skúšky prebiehajú pred trojčlennou komisiou, menovanou riaditeľkou školy. Prijímacích skúšok sa zúčastňuje žiak sám, bez prítomnosti rodiča.

Rodičia sú o výsledku prijímacej skúšky informovaní písomným rozhodnutím o prijatí, resp. neprijatí na štúdium na základnej umeleckej škole.

Prijímacia komisia po absolvovaní skúšky oboznámi rodičov s platnou legislatívou v potrebnom rozsahu - možnosť navštevovať jeden individuálny predmet v kombinácii s jedným kolektívnym predmetom v rámci ZUŠ a možnosť navštevovať iba jednu ZUŠ (rodičia po obdržaní rozhodnutia o prijatí dostanú na podpis čestné prehlásenie).

 

Žiak nastupuje na štúdium v nasledujúcom školskom roku voči riadnemu termínu prijímacích skúšok.